Овладяването на речта и най-вече прилагането на езиковите норми и правила са ярък показател не само за степента на образованост на родения, но и за това доколко и как е оформен характерът му. Ще се съгласите, че един невежа, един неграмотен човек, е по-малко социализиран, има по-малки възможности за себеизразяване и реализация на потенциала си. В ученическите години, когато в самото начало започва да се оформя почеркът, протичат интензивни процеси и на оформянето на характера. Т.е. съществува права пропорционалност между степента на овладяване на езика и реализацията на личността в различните области на живота. Думите оказват огромно влияние върху живота на човека чрез начина, по който се произнасят, чрез начина, по който се пишат, както и чрез начина, по който се съчетават, структурират в различни конструкции – словосъчетания, изречения, текст. Силата на словото може както да лекува, така и да разрушава.

http://zepir.com/view/bg/10183/mediya/dnk-i-paranormalni-yavleniya

Руските учени начело с биофизика и молекулярен биолог Пьотър Гаряев решили, че толкова голяма част от ДНК не може да не съдържа ценна информация. Те обединили усилията си с лингвисти и генетици за провеждането на необичайно изследване, призвано да провери въздействието на колебанията и думите върху човешката ДНК.

Изследователите открили, че данните се съхраняват в нашата ДНК точно по същия начин, както се съхраняват в паметта на компютъра. Освен това се оказало, че нашият генетичен код използва граматичните правила и синтаксиса по начин, който е много близък до човешкия език. В хода на изследването е установено още, че дори структурата на ДНК алкалните двойки следва правилата на граматиката и синтаксиса. Изглежда, че човешкият език е само вербализация на нашата ДНК.

ДНК се променя от думи и фрази

          Най-поразителното откритие от всички е, че живата човешка ДНК може да бъде изменена с помощта на думи и фрази. Ключът се намира в използването на правилната честота. Учените успели да повлияят на клетъчния метаболизъм и дори да поправят генетични дефекти.

Оттук може да се направят няколко извода. На първо място, степента на владеене на езика отразява нашата същност към настоящия момент, каква опитност сме успели да усвоим и как я прилагаме. Второ, в сила е и обратният процес на въздействие върху характера на личността чрез работа върху езиковата култура. Човек може в голяма степен да подобри различни сфери от живота си чрез правилното прилагане на езиковите закони в писмената реч, чрез правилно произношение на думите в устната, чрез попълване на пропуски в ограмотяването. Съзнателното и волево въздействие върху почерка може да допринесе за преодоляването на редица слабости на характера. Например, Дънов съветва буквата Д да се изписва с камшичето нагоре, вместо надолу. Той обяснява, че тази буква е свързана с духовността и когато я изписваме с камшичето нагоре, ние са повдигаме духом, извисяваме духа си. Надолу изписана буквата Д дърпа човека повече към земното и привързва духа към земята.

Всяко езиково правило отразява някаква сфера от човешкия живот. За астролога диагностиката на неовладените езикови правила е синоним на неовладени планетарни енергии.

Пунктуацията например е свързана от една страна с Меркурий и Девата. Пунктуацията касае употребата на препинателните знаци – точки, запетаи. тирета, кавички, удивителни, въпросителни. Препинателните знаци са дребни детайли, които обаче оформят речта, правят я точна и ясна. Те могат съществено да променят смисъла на написаното според мястото си. Известен е примерът, който струвал живота на човека, само заради неправилно написана запетая: Да се обеси не, да се пожали! Да се обеси, не да се пожали!

Пунктуацията не е свързана само с Девата заради дребните символи, но и със Сатурн, защото с помощта на препинателните знаци се оформя структурата на изречението – става ясно кое изречение е главно и кое подчинено, кои части са вметнати. С помощта на пунктуацията ние структурираме и подреждаме мисълта си. В едно объркано изречение можем веднага да забележим липсата на подреденост на мислите, неумението на се структурира. Това няма как да не показва проблемен Сатурн в картата на родения. Когато искаме да внесем повече ред в живота си, когато ни куца дисциплината или имаме постоянни проблеми с началството, добре е да поработим над пунктуацията в писмената реч.

Когато човек пише, независимо дали с химикал или на клавиатура, където почерк няма, показателни за неотработени планетни принципи могат да служат сгрешените думи. Всяка дума чрез значението си отразява някакъв зодиакален знак или планета. Ако се случи така, че ние грешим на нея, това са сигнали от подсъзнанието, че съответната сфера се нуждае от корекция или проработка. За голямо удобство програмата редактор може да ни покаже някои пропуски, но не всички. От значение е например каква част на речта е думата, която сме сгрешили. Съществителните имат отношение към материалния свят и земните знаци, глаголите – към огнените знаци, притежателните местоимения към знака Телец, Венера и 2 дом.

Предлозите най-общо се обединяват под Меркурий, тъй като това са малки думички, които свързват останалите в смислова цялост. Но всеки предлог има отношение към отделна планета. Например: в, във – Луна, с, със Венера, Везни, на – принадлежност, Венера, Телец, зад – Нептун и Риби (нещо скрито), под – Плутон (подсъзнание). Изследвания показват, че неправилната употреба на предлозите е едно много често срещано явление.

Много често в българския език се греши при употребата на наречията. Това са всички думички, които отговарят на въпроси „Къде?“ – за място, „Кога?“ – за време и „Как?“ за начин. Програмата редактор не може да отчита неправилния им запис, затова не можем да разчитаме на нея. Грешките в правописа на наречия за време са показател за неотработен Сатурнов принцип. Човек по някакъв начин не може или не съзнава дори, че не се ориентира правилно във времето или не може да си организира времето. Разбира се всяко наречие за време има и своята семантика, която допълнително ни показва сферата на влияние.

Напролет, наесен, вдругиден, доскоро – наречия, които най-често се грешат, като се пишат отделно.

Юпитер е свързан с пътищата и ориентирите в една или друга област на света. Във всяко направление е необходимо да имаш карта и компас, ориентири и пътеводители. Ориентацията ни в пространството е свързана с Юпитер и неговото проблемно място в хороскопа може да се сигнализира от грешки в писането на наречия за място. нагоре, надолу, вляво, вдясно, оттам, насам, вкъщи, но у дома.

Съществен пропуск в овладяването на българския език се оказва употребата на пълния определителен член. За да се членуват правилно думите е необходимо да се разграничават главните и второстепенните части на изречението, а това е проблем на синтаксиса. Когато определителният член е съществен пропуск в нашата писмена култура, това означава, че имаме проблем със самоопределянето, активната позиция, действието и инициативата.

Правилната употреба на пълния и непълния член се отнасят до въпроса „Кой кого?“. С пълен член се членува само подлогът, който представлява лицето, което върши действието в изречението. На пишещия трябва да му е ясно кой върши действието в изречението. Проблемът с членуването с пълен и непълен член се отнася само за съществителните, прилагателните и числителните от мъжки род. Това са определено проблеми на непроработен Марс в картата на родения и знака Овен, проблеми на Аза и 1 дом. Грешките са свързани с това, че второстепенни части се членуват с пълен член, докато подлогът остава с непълен, което говори за прехвърляне на отговорности, избягване на инициативата, непоемане на необходимите действия за сметка на някого другигоили поемане на чужди отговорности.

Най-голямата беда е, когато на човек тези подробности не му правят впечатление. Това означава, че той не съзнава проблема си. Ако се тръгне в посока да се спазва правилото, дори и в началото да се допускат грешки, все пак с времето ще се изгради усет и ще се автоматизира прилагането на правилото. Но първо е необходимо да се констатира пропускът, за да може той да почне да прави впечатление. Тук програмата-редактор не може да помогне.

От любимия български игрален филм с Невена Коканова и Григор Вачков:

Камиона спря на моста.

Камиона спря на мостът.

Камионът спря на моста.

Да, на моста е забранено да се спира, но ние трябва да знаем верния начин за членуване (третия пример).

Типичен Юпитеров проблем в езиковата култура е образуването на глаголните форми за 1 л. мн. ч. в сегашно и бъдеще време за глаголите от 3 спрежение. Бих казала, че това е проблем на така наречения напомпен Юпитер.

1 спрежение: чета – четем

2 спрежение: пея – пеем

3 спрежение: рисувам – рисуваме

Когато към окончанието на глаголите от 1 и 2 спрежение се добавя едно допълнително и ненужно Е, се получава този ефект на мекане. Тъй като глаголите, както казахме, имат отношение към действието, раздуването на формата им е показател, че личността повече говори, отколкото действа, обещава повече, отколкото може да изпълни. Тук, особено при формите за бъдеще време, има един неоправдан оптимизъм и идеализиране на бъдещето. ще построиме, ще направиме, ще откриеме. Тук някой ще разпознае големите предизборни обещания на политиците.

Това е ефектът на допълнително и ненужно Юпитерово разширение на думите. Зад тези раздути глаголни форми личи прекалена самоувереност, придаване на важност, подчертана значимост на егото, но явлението често е показател за Юпитерови комплекси. В собствените си очи човек не се чувства достатъчно значим и с допълнителни украси подчертава своята важност.

Да бъдем грамотни не означава след 11 клас да оставим писалките и каквото сме научили, това е. Животът постоянно ни подлага на изпити за зрялост. Има много да работим над себе си. Защо не отложим „окончателното“ дипломиране?!